Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden & klachten

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die in offertes en overeenkomsten (en de uitvoering daarvan) door Bureau de Mix Soest zijn aangegaan. Bureau de Mix Soest is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 53909208. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Bureau de Mix Soest en opdrachtgever zijn overeengekomen.

2. Aanbieding en acceptatie

2.1 Bureau de Mix  zal op verzoek van en na overleg met de opdrachtgever een schriftelijk voorstel in tweevoud voor de uitvoering van een opdracht aan opdrachtgever doen toekomen. Het voorstel omvat een voorstel en een offerte.

2.2 Het voorstel zoals onder 2.1 bedoeld heeft een geldigheidsduur van maximaal 2 maanden. Na deze termijn is Bureau de Mix niet meer aan het voorstel gebonden.

2.3 In het voorstel zoals onder 2.1 bedoeld wordt een prijsopgave voor de uitvoering gedaan. Deze is opgesteld aan de hand van het begrote aantal uren van trainers, adviseurs en eventuele andere medewerkers. De BTW, reis- en materiaalkosten zijn daar niet bij inbegrepen, tenzij anders vermeld.

2.4 De opdracht wordt bevestigd door het ondertekenen van het in tweevoud toegestuurde voorstel ,waarvan een exemplaar wordt geretourneerd aan Bureau de Mix. Vanaf het moment van ontvangst is de opdrachtovereenkomst definitief tot stand gekomen.

2.5 Wanneer voor het doen van een voorstel zoals bedoeld is in 2.1 een uitvoerige verkenning van het onderwerp noodzakelijk is, dan brengt Bureau de Mix de kosten daarvan, uitsluitend na overleg met de opdrachtgever, in rekening.

3. Aanvang van de opdracht

Wanneer Bureau de Mix het voorstel voor de uitvoering van een opdracht getekend retour heeft ontvangen, wordt met de werkzaamheden begonnen, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst.

4. Wijzigingen in de opdracht

4.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed wanneer partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze of de omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

4.2 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever en deze leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd.

5. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Bureau de Mix  en opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien blijkt dat het vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontbreekt, respectievelijk is komen te ontbreken. De tussentijdse beëindiging en de argumenten die daartoe leidden dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Afrekening vindt plaats op basis van werkelijk bestede uren en gemaakte kosten.

6. Annulering

6.1 Bij annulering door de opdrachtgever worden door Bureau de Mix in rekening gebracht:

  • alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn;
  • alle kosten voor de uitvoering van de opdracht:
    • 100% van de kosten bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de activiteit;
    • 50% van de kosten bij annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvang van de activiteit;
    • 0 % van de kosten bij annulering langer dan 8 weken voor aanvang van de activiteit.
  • alle kosten van een eventueel geboekte accommodatie welke in rekening zijn gebracht conform de voorwaarden van de accommodatieverschaffer.

6.2 Een opdracht kan tot acht weken voor de aanvang zonder extra kosten worden verplaatst naar een later tijdstip, wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer dit schriftelijk overeenkomen. Wanneer de opdrachtgever de opdracht wil verplaatsen en dit meldt in de periode van acht weken voor aanvang van de activiteiten worden extra kosten in rekening gebracht boven de afgesproken prijs in de offerte, mede wegens inkomstenderving.

6.3 Bureau de Mix  behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij een zodanige wijziging van omstandigheden, dat nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd. De wederpartij heeft bij annulering geen recht op schadevergoeding.

6.4 Als door onvoorziene omstandigheden, overmacht, of ziekte van een trainer/ adviseur een opdracht door Bureau de Mix  wordt  geannuleerd of verplaatst, aanvaardt Bureau de Mix  geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade, zoals annuleringskosten van de accommodatie, die voortvloeit uit annulering. Wanneer een training of bijeenkomst door overmacht of ziekte van de trainer niet kan plaatsvinden wordt in overleg een nieuwe datum vastgesteld.

6.5. Als door overmacht van de zijde van Bureau de Mix  langer dan twee maanden van een tijdsplanning wordt afgeweken, heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

6.6 Voor zakelijke contracten vervalt het bedenkingsrecht.

7. Auteursrechten

7.1 Auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom van uit de opdracht voortvloeiende manuscripten, modellen en methodieken berusten bij Bureau de Mix, tenzij anders is overeengekomen.

7.2 Opdrachtgever verkrijgt na afronding van de opdracht licentie de tekst te gebruiken, mits de auteursnaam wordt vermeld, tenzij anders is overeengekomen.

8. Vertrouwelijkheid / geheimhouding

Bureau de Mix zal met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de opdracht worden verstrekt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Presentielijsten worden standaard afgenomen bij alle trainingen. Bureau de Mix gaat hier vertrouwelijk mee om , net als met alle gegevens van opdrachtgevers, organisaties en cursisten.

9. Klachten

9.1 Wanneer er klachten zijn over de uitvoering van – een deel van – de opdracht, zal Bureau de Mix in eerste instantie alles in het werk stellen om de klacht te verhelpen.

9.2 Opdrachtgever is verplicht tekortkomingen en/of onvrede als onder 9.2 bedoeld zo spoedig mogelijk aan Bureau de Mix kenbaar te maken.

9.3 Na acceptatie van de afronding van de opdracht door opdrachtgever is Bureau de Mix niet meer ontvankelijk voor claims betreffende het verloop en het resultaat van de opdracht.

9.4 Uitwerking procedure klachten, zie Procedure klachten Bureau de Mix hieronder.

10. Prijzen

10.1 Alle in opdrachtovereenkomst genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld.

10.2 Reiskosten worden achteraf op basis van werkelijk gemaakte kosten gefactureerd.

10.3 Voor rekening van Bureau de Mix  zijn de standaard projectgebonden kosten voortvloeiend uit correspondentie en overleg.

10.4 Alle kosten, anders dan urenvergoeding en reiskosten en anders dan de kosten genoemd in 10.3 worden door Bureau de Mix onder de noemer materiaalkosten apart in rekening gebracht op basis van nacalculatie, tenzij dit in de offerte anders is bepaald. Onder materiaalkosten wordt onder meer verstaan: drukwerk, transportkosten, porti, aanschaf of huur van audiovisuele middelen, of accommodatie.

11Betaling

11.1 Betaling van declaraties van Bureau de Mix  dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

11.2 Alleen betaling door overmaking op de ten name van Bureau de Mix gestelde IBANrekening strekt tot kwijting van de vordering.

 

12. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

 

Procedure klachten Bureau de Mix

Wij verzoeken u, indien u een klacht heeft, contact op te nemen met Monica Jorna; eigenaar  Bureau de Mix, voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klacht
Als uw probleem na een gesprek niet is opgelost of als de klacht zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen.

Hoeveel tijd heeft u om uw klacht in te dienen?
De klacht dient binnen tien werkdagen na afloop van de training of levering van het product te zijn verzonden.

Waar kunt u uw klacht indienen?
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:
Monica Jorna, eigenaar Bureau de Mix
Bonifaciusstraat 4, 3768CR Soest
KVK 53909208

Wat gebeurt er met uw klacht?
Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Monica Jorna:
– verstuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de   afhandeltermijn wordt vermeld
– vraagt om meer informatie bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken
– vraagt u eventueel om meer informatie
– beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten
– bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de opleider neemt een definitief standpunt in
– informeert u, binnen zes weken na dagtekening van de klacht, schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom zij tot dit standpunt komt
– zorgt voor een correcte registratie van in de klachtenadministratie

Wat registreren wij van uw klacht?
Bureau De Mix houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:
–  uw naam, adres en woonplaats
– uw klacht
– een nadere omschrijving van uw klacht
– de datum waarop u uw klacht heeft ingediend
– de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert
– de betreffende training of activiteit
– de gevoerde correspondentie over de klacht
– de status van de klacht (in behandeling / afgehandeld)
– de datum en wijze van afhandeling van de klacht
– de eindbeoordeling van de klacht

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?
Monica Jorna legt schriftelijk (per brief of e-mail) een oplossing aan u voor. Eventueel is hierover een gesprek mogelijk. Wanneer de klachten in onderling overleg niet weggenomen kunnen worden dan zal Bureau de Mix een onafhankelijke mediator inzetten in de persoon van Arjan Bolt, mede-eigenaar Buro Bolt gevestigd te; Olof Palmelaan 36, 3527 WJ Utrecht.

Alle klachten zullen door beide partijen vertrouwelijk worden behandeld. Het oordeel van de mediator is bindend; eventuele consequenties worden door bureau de Mix snel afgehandeld.

De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

De uitspraak van de rechter is bindend en de daaruit voortvloeiende consequenties voor Bureau de Mix zullen worden nageleefd en/of uitgevoerd.