Beschermjassen

Hoe kun je de krachtbronnen in families aanspreken?
Hoe zet je de relatie centraal in plaats van de hulpvraag, of de cliënt?
Hoe maak je gebruik van je eigen culturele en familiaire achtergrond?

De term “Beschermjassen” is afgeleid van het Franse woord “enveloppement”, een begrip uit de Franse transculturele systeemtherapie. In dit effectieve werkmodel wordt gezocht naar verborgen oplossingsstrategieën binnen het systeem. In de praktijk van de hulpverlening betekent dit het kunnen spreken over gewoontes en gebruiken van vroeger, over familie, over gezagsdragers, rituelen en besluitvormingsprocedures in de familie. Elementen uit het werkmodel Beschermjassen zijn goed te integreren in bestaande werkmethodieken zoals Signs of Safety, oplossingsgericht werken, familie en sociale netwerkberaden.

Deelnemers zijn na de training in staat:
• Hulp af te stemmen op mensen uit individuele én collectieve systemen.
• Gebruik te maken van zowel intra-psychische als systeem-theoretische invalshoeken.
• Gebruik te maken van gezagsdragers, steunfiguren en ontregelaars in familiesystemen.
• De hulpvraag te zien in samenhang met de historie, cultuur en generaties in families.
• De invloed  te erkennen van de eigen vanzelfsprekendheden en blinde vlekken op de samenwerkingsrelatie.
• De impact van migratie te onderkennen.

Neem contact op voor meer informatie